The 12 Best Andres Bonifacio Quotes

IMAGE WIKIMEDIA COMMONS / LEON GALLERY

November 30 marks a day to commemorate, Andres Bonifacio, one of the Philippines' national heroes. Over the course of his life, the revolutionary leader had plenty of wise words to say while fighting for the country's freedom. Here are Bonifacio's most memorable quotes on nationalism, helping others, and more. Check them out below.

On diligence.

"Ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikakabuhay ay pagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid, at kababayan."

On nationalism.

"Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala."

On love for one's country.

"Ibigin mo ang iyóng bayan nang sunód kay Bathalà, sa iyóng kapurihan, at higít sa lahat sa iyong sarili."

On loving one's country until one's death.

"Kalakip din nito'y pag-ibig sa Bayan. Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal. Mula sa masaya'y gasong kasanggulan hanggang sa katawa'y mapasa-libingan."

On making sacrifices.

"Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig, At hanggang may dugo'y ubusang itigis Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid Ito'y kapalaran at tunay na langit."

On one's duty.

"Always desire the goodness of each other; be a model to one another in executing and fulfilling one's duty."

Read Andres Bonifacio's Pag-ibig sa Tinubuang Lupa below.

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

Ulit-ulitin mang basahin sa isip
at isa-isahing talastasing pilit
ang salita't buhay na limbag at titik
ng isang katauhan ito'y namamasid

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal
sa tapat na puso ng sino’t alinman,
imbit taong gubat, maralita’t
mangmang nagiging dakila at iginagalang.

Pagpupuring lubos ang palaging hangad
Sa bayan ng taong may dangal na ingat,
Umawit, tumula, kumanta't sumulat,
Kalakhan din niya'y isinisiwalat.

Walang mahalagang hindi inihandog
Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,
Dugo, yaman, dunong, katiisa't pagod,
Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot.

Bakit? Alin ito na sakdal ng laki,
Na hinahandugan ng buong pagkasi,
Na sa lalong mahal nakapangyayari,
At ginugulan ng buhay na iwi?

Ay! Ito'y ang Inang Bayang tinubuan,
Siya'y ina't tangi sa kinamulatan
Ng kawili-wiling liwanang ng araw
Na nagbigay-init sa buong katawan.

Sa kanya’y utang ang unang pagtanggol
ng simoy ng hanging nagbigay lunas,
sa inis na puso na sisinghap-singhap,
sa balong malalim ng siphayo’t hirap.

Kalakip din nito'y pag-ibig sa Bayan,
Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal,
Mula sa masaya'y gasong kasanggulan
Hanggang sa katawa'y mapasa-libingan.

Ang na nga kapanahon ng aliw
ang inaasahang araw na darating
ng pagka-timawa ng mga alipin
liban po ba sa bayang tatanghalin?

At ang balang kahoy at ang balang sanga
na parangniya’t gubat na kaayaaya
sukat ang makita’t sa alaala
ang ina’t ang giliw lampas sa saya

Tubig niyang malinaw sa anak'y bulog
bukal sa barisang nagkalat sa bundok
malambot na buni ng matuling agos
na naka-aliw sa pusong may lungkot

Sa kaba ng abang mawalay sa bayan!
Gunita ma'y laging sakbibi ng lumbay,
Walang alaala't inaasa-asam
Kundi ang makita'y lupang tinubuan.

Pati na'ng magdusa't sampung kamatayan
Wari ay masarap kung dahil sa bayan
At lalong mahirap. Oh, himalang bagay!
Lalong pag-irog pa ang sa kanya'y alay.

CONTINUE READING BELOW
watch now

Kung ang bayang ito'y masasa-panganib
At siya ay dapat na ipagtangkilik,
Ang anak, asawa, magulang, kapatid;
Isang tawag niya'y tatalikdang pilit.

Datapwat kung ang bayan ng katagalugan
ay linalapastangan at niyuyurakan
katuiran puri niyat kamahalan
ng sama ng lilong taga ibang bayan.

Di gaano kaya ang paghihinagpis
ng pusong Tagalog sa puring na lait
at aling kalooban na lalong tahimik
ang di pupukawin sa panghihimagsik?

Saan magbubuhat ang paghihinay
sa paghihiganti't gumugol ng buhay
kung wala ding iba na kasasadlakan
kung di ang lugami sa ka-alipinan?

Kung ang pagka-baon niya't pagka-busabos
sa lusak ng daya'y tunay na pag-ayop
supli ang pang-hampas tanikalang gapos
at luha na lamang ang pinaa-agos.

Sa kaniyang anyo'y sino ang tutunghay
na di-aakain sa gawang magdamdam
pusong naglilipak sa pagka-sukaban
na hindi gumagalang ng dugo at buhay.

Mangyayari kayang ito'y masulyap
ng mga Tagalog at hindi lumingap
sa naghihingalong Inang nasa yapak
ng kasuklamsuklam na Castilang hamak.

Nasaan ang dangal ng mga Tagalog
nasaan ang dugong dapat na ibuhos?
bayan ay inaapi bakit di kumikilos?
at natitilihang ito'y mapanood.

Hayo na nga kayo, kayo ngang buhay
sa pag-asang lubos na kaginhawahan
at walang tinamo kundi kapaitan,
kaya nga't ibigin ang naaabang bayan

Kayong antayan na sa kapapasakit
ng dakilang hangad sa batis ng dibdib
muling pabalungit tunay na pag-ibig
kusang ibulalas sa bayang piniit

Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak
ng kahoy ng buhay na nilanta't sukat,
ng bala-balaki't makapal na hirap,
muling manariwa't sa baya'y lumiyag.

Kayong mga pusong kusang pugal
ng dagat at bagsik ng ganid sa asal
ngayon magbango't baya'y itanghal
agawin sa kuko ng mga sukaban

Kayong mga dukhang walang tanging lasap
kundi ang mabuhay sa dalita't hirap,
ampunin ang bayan kung nasa ay lunas
sapagkat ang ginhawa niya ay sa lahat

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Ipahandog-handog ang buong pag-ibig
At hanggang may dugo'y ubusing itigis;
kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid,

Ito'y kapalaran at tunay na langit!

View this post on Instagram

A post shared by Kampeon (@kampeonco)

On religion.

"Love God full-heartedly."

On helping others.

"Help to the limit of your endurance, share with your wealth with the needy or unfortunate.."

On desire.

"Serenity, constancy, reason, and faith in whatever act or endeavor, crown with success every desire."

View this post on Instagram

A post shared by Kampeon (@kampeonco)

On achievements.

"Let the achievement of each, either in self-control or in compliance with duty, be an example to his fellowman."

On solidarity.

"Itinuturo ng katwiran, na wala tayong iba pang maaantay kundi lalu't lalong kahirapan, lalu't lalong kataksilan, lalu't lalong kaalipustaan at lalu't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawaan na hindi darating at hindi mangyayari … Itinuturo ng katwiran ang tayo’y magkaisang-loób, magkaisang-isip, at akala at nang tayo’y magkalakas na maihanap ang naghaharing kasamaan sa ating Bayan."

On solidarity.

"Itinuturo ng katwiran, na wala tayong iba pang maaantay kundi lalu't lalong kahirapan, lalu't lalong kataksilan, lalu't lalong kaalipustaan at lalu't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawaan na hindi darating at hindi mangyayari … Itinuturo ng katwiran ang tayo’y magkaisang-loób, magkaisang-isip, at akala at nang tayo’y magkalakas na maihanap ang naghaharing kasamaan sa ating Bayan."

View More Articles About:
More Videos You Can Watch
Latest Feed
Load More Articles
Connect With Us